Instant Forsikring, når du lejer og udlejer udstyr gennem Wedio

Forsikring i samarbejde med

Bekymringsfri kreativitet med kostbart film- og fotoudstyr 

Sammen med Topdanmark har Wedio sikret sine medlemmer. Hver gang nogen lejer et videokamera og/eller tilhørende udstyr gennem Wedio, følger der automatisk en forsikring med, som dækker for op til 300.000 kr. Ligeledes følger en ansvarsforsikring af lejer i lejeperioden, hvis uheldet skulle være ude. Hvad enten du er lejer eller udlejer, risikerer du derfor ikke at stå i en økonomisk vanskelig situation, når uheldet er ude.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad afgør selvrisikoens størrelse, hvis der sker en skade?

Selvrisikoen er på 10 % af udgiften, dog højst 5.000 kr., men mindst 2.000 kr. Skader, der er mindre end det, kan det derfor ikke betale sig at anmelde til forsikringen. Selvom videoudstyr typisk er meget dyrt, kan du derfor trygt kaste dig ud i det kreative arbejde uden frygt.

Hvad betyder maksimum erstatning for mig som lejer?

Det betyder at du selv skal dække for et tab på det lejede udstyr. Da grænsen er 300.000 kr. betyder det, at hvis en skade er på 310.000 kr., så skal du selv betale 10.000 kr. udover selvrisikoen.

 

Skal jeg betale præmie for at være dækket?

Nej, hvis skaden er omfattet af forsikringen, betaler Wedio for din forsikring. Men vær opmærksom på de begrænsninger, der er i dækningen.

Er jeg dækket for op til 300.000 kr. af det lejede udstyr i min bil?

I biler er summen begrænset til 204.047 kr. (2018), medmindre bilen er under konstant overvågning eller en bestemt alarm. Se vilkår nedenfor.

Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på?

Pas på, at du ikke får stjålet et kamera på en optagelse, mens du bruger et andet kamera. Vi dækker ikke for simpelt tyveri. Simpelt tyveri er, når ting bliver stjålet uden at være forsvarligt låst inde.

Pas på, når du lader batterier op. Hvis der kommer en overspænding, kan en brand opstå. Pas på, hvis der er brandbart materiale i nærheden.

1. Løsøreforsikring af udstyr for udlejer

Gør udlejning nemt

Dette er forsikringen, der dækker udlejers udstyr. Forsikringen omfatter kamera med tilhørende udstyr i henhold til lejekontrakten. Forsikringen dækker ikke droner, helikopter og bygninger/studier.

1.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Danmark ekskl. Grønland og Færøerne

NB: Ønskes en udvidet forsikring til et udland eller en større dækning, tag da fat i Morten Aebeloe på ma@wedio.dk eller på 23 44 04 77.

1.2 DÆKNING OG DÆKNINGSSUM

Dækning                                                          Dækningssum

Brand                                                                    300.000 kr.

El-skade                                                                300.000 kr.

Storm og nedbør                                                 300.000 kr.

Udstrømning af vand                                          300.000 kr.

Indbrudstyveri                                                     300.000 kr.

Pludselig skade                                                    300.000 kr.

1.3 SELVRISIKO

Lejer bærer selv de første 10 % af enhver skade, dog mindst 2.000 kr. Selvrisikoen kan for den enkelte skade ikke overstige 5.000 kr.

1.4 TYVERIFORSIKRING

Det er en betingelse for tyveriforsikringens dækning, at stedet hvor udstyret opbevares skal være tyverisikret efter sikringsniveau 10 skalsikring. Se tillige krav til opbevaring i køretøjer i særlige vilkår. Vilkårenes pkt.40432.10, 40432.20 og 40432.30 udgår.

1.5 UDLEJNING

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at der forefindes betjeningsvejledning til kamera med tilhørende udstyr, og lejer er gjort bekendt hermed.

Det er desuden en betingelse for forsikringens dækning, at udstyret udlejes til identificeret lejer ifølge lejekontrakt.

Fejludlejning af kamera med tilhørende udstyr til uidentificeret lejer bliver betragtet som bedrageri og er ikke dækket af forsikringen.

Bortkomst og manglende tilbagelevering efter udlejning er ikke dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker ikke, hvis lejer genudlejer/udlåner kamera med tilhørende udstyr.

1.6 KAMERA MED TILHØRENDE UDSTYR I KØRETØJER

Tyveriskader dækkes udelukkende fra aflåst køretøj.

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, og de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste og fra kabinen adskilte bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal de anbragte genstande i bilen være tildækket, så de ikke er synlige udefra.

Forsikringen dækker ikke genstande der opbevares i køretøj med plast- eller nylonstøbte overdækninger, eller med overdækninger af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende.

Tyveriet skal anmeldes til politiet inden for 24 timer efter, at tyveriet er konstateret.

Det er en betingelse for tyveriforsikringens dækning, at kamera inkl. udstyr ved arbejdsdagens ophør bliver fjernet fra køretøjet og opbevares i aflåst og lukket bygning.

Hvis summen af kamera med tilhørende udstyr overstiger en samlet værdi på 204.047 kr. (2018), er det herudover en betingelse, at:

  • Kamera med tilhørende udstyr og køretøj permanent er overvåget af ejer, lejer eller vagt

eller

  • Køretøjet er udstyret med tyverialarm. Tyverialarmen skal detektere i førerrum og lastrum, og der skal være alarm med horn og lys ved opbrud, samt sendes en SMS-alarm til chaufførens mobiltelefon.

Hvis et af ovenstående krav ikke er opfyldt dækkes maksimalt 204.047 kr. (2018)

1.7 PLUDSELIG SKADE

Forsikringen dækker pludselig skade på kamera med tilhørende udstyr jf. vilkårenes punkt 40750. Uanset vilkårenes punkt 40753.20 er forsikringen udvidet til at dække, når udstyret befinder sig udenfor bygning.

1.8 EL-SKADE

Uanset vilkårenes punkt 40170 er forsikringen udvidet til at dække kamera tilhørende udstyr.

1.9 RAN OG RØVERI

Forsikringen er udvidet til at dække ran* og røveri* af kamera tilhørende udstyr.

1.10 DOKUMENTATION VED ANMELDELSE AF SKADE

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at det ved skadens anmeldelse dokumenteres, at skaden er sket i den aftalte lejeperiode.

Skadeanmeldelse udfyldes og indsendes, vedlagt dokumentation (købskvittering) for det beskadiget udstyr.

1.11 ORDFORKLARING

Ord markeret med * er beskrevet i Ordforklaringen, 9910-1.

2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring for lejer

Gør udlejning nemt

Dette er forsikringen, der dækker ansvar for dig som lejer. Forsikringen dækker alene ansvar for skade eller tab, som lejeren pådrager sig ved benyttelse af det lejede materiel.

2.1 SIKREDE

Enhver person, der lejer udstyr gennem www.wedio.dk

2.3 DÆKNINGSSUM

10.000.000 kr. pr. år

2.4 SELVRISIKO

Den ansvarlige skadevolder bærer selv de første 10% af enhver skade, dog mindst 2.500 kr. Selvrisikoen kan for den enkelte skade ikke overstige 5.000 kr.  

2.5 OFFENTLIGE FORSKRIFTER MV.

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at offentlige krav eller forskrifter er overholdt.

2.6 DÆKNINGSOMFANG

Forsikringen dækker alene ansvar for skade eller tab, som lejeren pådrager sig ved benyttelse af det lejede materiel.

Forsikringen er subsidiær og dækker således kun ansvar for skade eller tab, der ikke er dækket af en anden ansvarsforsikring.

2.7 DOKUMENTATION VED ANMELDELSE AF SKADE

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at det ved skadens anmeldelse dokumenteres, at skaden er sket i den aftalte lejeperiode og er forvoldt af lejeren, eller personer, der med lejerens billigelse handler på vegne af denne.

2.8 VARETÆGT

Opmærksomheden henledes på, at forsikringen, jf. vilkårenes pkt. 20220.20 og 20320.40, ikke dækker ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af.

2.9 RETROAKTIV DATO

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der er konstateret før datoen for forsikringens ikrafttrædelse, eller for skade eller tab forårsaget af handlinger og undladelser, der er begået inden denne. 

2.10 DE SIKREDE

I vilkårene skal ordet ”virksomhed” forstås som ”lejer”.

Bliv en del af Wedio-familien

Hvad venter du på? Læs mere om, hvordan det fungerer, eller opret en gratis profil. 

Wedio.dk Billede af platformen
Close Menu